การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,830 - Thai Social

Post Top Ad

Thursday, 27 June 2019

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 16,830การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ซึ่งได้มีการเปิดรับสมัคร 16 ตำแหน่ง จำนวน 88 อัตราและอัตราสำรอง แบ่งออกดังนี้

1.การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ (กรุงเทพมหานคร) จำนวน 21 อัตรา

2.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี) จำนวน 21 อัตรา

3.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 (สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครนายก และนครราชสีมา) จำนวน 11 อัตรา

4.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 5 อัตรา

5.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช) จำนวน 19 อัตรา

6.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 (สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) จำนวน 5 อัตรา

7.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และร้อยเอ็ด) จำนวน 2 อัตรา

8.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 (อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) จำนวน 1 อัตรา

9.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) จำนวน 1 อัตรา

10.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง และลำพูน)จำนวน 1 อัตรา

11.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (นครสวรรค์ ชัยนาท ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และพิษณุโลก) จำนวน 1 อัตราคุณสมบัติของผู้ที่สมัคร

1.ตำแหน่งที่รับสมัคร สังกัดพิ้นที่ปฏิบัติงาน คุณวุฒิและคุณสมบัติสำหรับตำแหน่ง ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัคร พื้นที่ปฏิบัติงานและรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทุกตำแหน่ง

2.1 อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (ณ วันสมัคร) ยกเว้นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กปภ.

2.2 กรณีเป็นพนักงาน กปภ. ไม่อนุญาตให้สมัครในตำแหน่งเดียวกับที่ครองอยู่ปัจจุบัน

2.3 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย)

2.4 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้ดี

2.5 ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งอัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

2.6 ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณสมบัติการศึกษาดังกล่าวจะต้องเป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัครคัดเลือก

ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร (วันที่ 9 กรกฏาคม 2562)

ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

ข้อมูล https://pwa.thaijobjob.com/