ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 30 June 2019

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครเป็นพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาทโอกาสดีๆมาถึงแล้ว สำหรับท่านที่กำลังว่างงานหรือมองงหางานทำ ไปรษณีย์ไทยได้เปิดรับสมัครพนักงานซึ่งจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปชมกันเลย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท

คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ3.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

-สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ฝ่ายจัดระบบบริการ ส่วนบริหารงาน area Coad 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ

-ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

5.ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา

-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ได้

6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

7.ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

8.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ส่วนทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ -หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

10.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท คุณวุฒิปริญญาโท เงินเดือน 17,830 บาท

-สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

-สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

11.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท

คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาโทสถิติ

คุณวุฒิปริญญาโทสถิติประยุกต์

คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

12.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสารสนเทศและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท

คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

ข้อมูล jobthailandpost