เช็คด่วน จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ภายใน 1 ปี - Thai Social

Post Top Ad

Sunday, 7 July 2019

เช็คด่วน จ่ายเงินสมทบประกันสังคมเกิน ขอคืนได้ภายใน 1 ปีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตน สามารถขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตน ขอรับเงินสมทบคืน จากที่จ่ายไว้เกิน ภายใน 1 ปี รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเกิน สามารถติดต่อขอเงินคืนได้แล้ว ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งเงินสมทบ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกิน สามารถติดต่อขอเงินสมทบส่วนเกินได้ภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งเงินสมทบ ไม่เช่นนั้นเงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม จึงขอให้ผู้ประกันตนรักษาสิทธิตนเอง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ มีผู้ประกันตนจำนวนไม่น้อยที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย ซึ่งนายจ้างจะต้องหักเงินสมทบร้อยละ 5 ของค่าจ้าง สมทบเข้ากองทุนประกันสังคม หากเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนที่นำส่งรวมกันแล้ว มีจำนวนเกินกว่าเงินสมทบขั้นสูงสุดคือ 750 บาทต่อเดือนต่อคน ผู้ประกันตนสามารถขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนได้

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ประมวลผลระบบ กรณีคืนเงินสมทบปีละ 2 ครั้ง และได้ส่งหนังสือแจ้งในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคม เพื่อคืนเงินสมทบส่วนเกินให้กับผู้ประกันตน สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา ประกันสังคมได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน เพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกิน ซึ่งมีจำนวนถึง 60,409 ราย

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน ให้ดำเนินการกรอกข้อความและลงนามในคำขอรับเงินคืน พร้อมแนบหลักฐาน

- รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน

- สำเนาสมุดบัญชี เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) รับรองสำเนาถูกต้อง แล้วทำการส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคมภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2267-6 หรือ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ จังหวัด/สาขา ที่สะดวก โทร. สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม