สุขใดจะเท่า ทำงานใกล้บ้าน เตรียมผุดนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน บนเนื้อที่ 2.3 พันไร่ เมืองอุบลฯ - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 27 July 2019

สุขใดจะเท่า ทำงานใกล้บ้าน เตรียมผุดนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน บนเนื้อที่ 2.3 พันไร่ เมืองอุบลฯเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับใครหลายคนจะเห็นได้ว่าคนใช้แรงชาวอีสานหลายคนเดินทางจากบ้าน เพื่อเข้าทำงานที่ นิคมอุตสาหกรรม ตามโรงงานมากมาย ซึ่งเมืองใหญ่เป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษามากมาย นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคต่างๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่ประชากรส่วนใหญ่ต้องการย้ายถิ่นเข้ามาพำนักพักอาศัยและทำงาน ซึ่งการอยู่ห่างบ้านเกิดแบบนี้ แน่นอนว่าหลายคนคิดถึงบ้านอยากจะทำงานใกล้บ้านของตัวเองล่าสุดมีข่าวดีสำหรับคนที่อยากทำงานใกล้บ้าน หลังจากมีกลุ่มทุนไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงขัน เงินลงทุน 2,700 ล้านบาท เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก ใน จังหวัดอุบลราชธานี หวังปักธงแจ้งเกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกกรรมเป้าหมาย รองรับเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดน – CLMVหลังจากเมื่อวันที่ 23 ก.ค 2561 นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกรະทรวงอุตสาหกรรม เป็นปรະธานการปรະชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วน ราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตະวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 หรือ อีสานใต้ ซึ่งปรະกอบด้วยจังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และ อำนาจเจริญในรະหว่างการปรະชุมคณະรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ในโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐช่วยผລักดัน เป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลนากรະแซง และตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 2,300 ไร่เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับปรະเทศเพื่อนบ้าน CLMV และเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในรະดับนานาชาติ มีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน 4 ปรະเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีนล่าสุด…การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว ถือว่า มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยบริษัท อุบลราชธานีอินดัสตรี้ จำกัด ในฐานະผู้ดำเนินโครงการ ได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จำกัด บริษัท เวลเนสไลฟ์โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนไดนามิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมจัดตั้งนิคม ด้วยงบการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาทด้าน นายณัฐวัฒน์ เลิศสุรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลราชธานีอินดัสตรี้ จำกัด เปิดเผยว่า…เมื่อเร็วๆ นี้บริษัท ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้น เป็นแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานี ไปแล้ว ตามแผนจະเริ่มก่อสร้างในปี 2563 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2565ซึ่งขณະนี้อยู่รະหว่างการขอปรับเปลี่ยนผังมืองการใช้ปรະโยชน์ที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วง กับกรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคู่กับการจัดทำรายงานศึกษาผลกรະทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) และหลังจากนั้น จະยื่นเรื่องไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งปรະเทศไทย (กนว.) เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมร่วมดำเนินการต่อไปสำหรับการจัดตั้งนิคมแห่งนี้ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดมากขึ้น ไม่ว่าจະเป็น อุตสาหกรรมເกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องมือและยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้ามแดน อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมเทคโนชีวภาพ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ เป็นต้นทั้งนี้ นิคมแห่งนี้ จະเป็นฐานการเชื่อมโยงการค้ากับปรະเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมมรกต ซึงปรະกอบด้วยเขตเศรษฐกิจของปรະเทศ กัมพูชา สปป.ลาว และปรະเทศเวียดนาม ที่นักลงทุนต่างๆ จະสามารถกรະจายสินค้าจากเอเชชียตະวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ได้อย่างสະดวก เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้น เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตอีสานใต้ที่มีความเหมาະสมและมีศักยภาพ มีปรະชากรกว่า 1.8 ล้านคนและหากรวมกับจังหวัดในอีสานใต้จະมีปรະชากรกว่า 10 ล้านคน ซึ่งนิคมแห่งนี้จະช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น กรະตุ้นการจ้างงาน และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าการลงทุนให้กับภูมิภาคได้อีกเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าภายหลังการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นมา จະกรະตุ้น ให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ในรະบบเศรษฐกิจในเขตนี้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาทและก่อให้เกิดการสร้างงานราว 20,000 อัตราได้ภายในปี 2565

ขอบคุณข้อมูล : electricityandindustry