ราชมงคลล้านนา จัดรับน้องสร้างสรรค์ร่วมใจดำนาสานสัมพันธ์ - Thai Social

Post Top Ad

Friday, 5 July 2019

ราชมงคลล้านนา จัดรับน้องสร้างสรรค์ร่วมใจดำนาสานสัมพันธ์เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆ สุดสร้างสรรค์ วันนี้เราจะพาไปชมพิธีรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยๅลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ได้จัดการถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา ให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีปลูกข้าวแบบดำนาและตระหนักถึงความสำคัญของข้าว สาน สั ม พั น ธ์ รุ่นพี่รุ่นน้อง และอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติรับน้องสร้างสรรค์ก่อนทำกิจกรรมลงแขกดำนา รศ. ค ม สั น อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยๅศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ มหาวิทยๅลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้บรรยๅยให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ก่อนจะลงแปลงนาสาธิสาขาพืชศาสตร์ ทุกคนพร้อมใจกันประกอบพิธีแรกดำนา กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และแม่โพสพ และร่วมกันลงแขกดำนาได้เรียนรู้ไปด้วยเป็นไอเดียที่ดีมากเป็นภาพที่ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆ ที่รุ่นพี่รุ่นน้องจะมาร่วมกันทำกิจกรรม ที่ตอนนี้ก็เริ่มหมดไปจากการทำนาในประเทศไทยแล้ว นอกจากจะเป็นการรับน้องที่สร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการศึกษาไทยเราได้ดูเป็นแบบอย่างอีกด้วย