ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอาจริงจับรถซิ่งท่อแต่ง พร้อมบดทิ้ง - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 6 July 2019

ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา เอาจริงจับรถซิ่งท่อแต่ง พร้อมบดทิ้งเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับการจัดการปัญหากับนักแข่งรถบนถนน ที่มักจะมาขับขี่รถด้วยความเร็วสูงในถนนสาธารณะ ปิดถนนแข่งรถ แต่งท่อรถเสียงดัง อันเป็นพฤติกรรมสร้างความไม่สงบสุขและเสี่ยงอันตรายให้แก่ผู้อื่น หลายจังหวัดมีจำนวนเด็กที่ขับรถซิ่งมากขึ้นทุกวัน และไม่มีการจับกุมดำเนินคดีอย่างเคร่งครัด จนเป็นที่เอือมระอาของประชาชน

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ เรารักแปดริ้ว ได้ออกมาเผยภาพ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังจัดการกับท่อรถผิดกฎหมาย พร้อมเผยผลการจับกุม ดังนี้ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระงับยับยั้งหรือแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง หรือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง อันเป็นการก่อความไม่สงบสุขรำคาญ และเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการ ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ธีรพล จินดาหลวง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา พ.ต.อ.อนุชา กิติวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา, พ.ต.อ.นันทวุฒิ สุวรรณละออง รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.ภูมินทร์ สิงหะสุต รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.นเรวิช สุคนธวิท รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา , พ.ต.อ.นิพนธ์ พานิชเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ ปฏิบัติราชการ รอง ผบก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ,พ.ต.อ.สมโชค ตาผล ผกก.สืบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ได้สั่งการให้ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการตามมาตรการป้องปรามการแข่งรถในทาง ห้วงวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บัดนี้ ทุก สภ.ได้ดำเนินการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ตามมาตรการดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติรวมทั้งสิ้น ๓๐๒ คัน แยกเป็นแต่ละ สภ.ดังนี้๑. สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จำนวน ๕๐ คัน ๒. สภ.บางปะกง จำนวน ๒๐ คัน ๓. สภ.แสนภูดาษ จำนวน ๒๐ คัน ๔. สภ.บ้านโพธิ์ จำนวน ๑๐ คัน ๕. สภ.บางคล้า จำนวน ๑๙ คัน ๖. สภ.พนมสารคาม จำนวน ๒๐ คัน ๗. สภ.แปลงยาว จำนวน ๒๐ คัน ๘. สภ.ท่าตะเกียบ จำนวน ๕ คัน ๙. สภ.บางน้ำเปรี้ยว จำนวน ๒๐ คัน ๑๐. สภ.ฉิมพลี จำนวน ๖ คัน ๑๑. สภ.ราชสาสน์ จำนวน ๕ คัน ๑๒. สภ.บางขนาก จำนวน ๕ คัน ๑๓. สภ.วังคู จำนวน ๕ คัน ๑๔. สภ.คลองเขื่อน จำนวน ๖ คัน ๑๕. สภ.เขาหินซ้อน จำนวน ๑๐ คัน ๑๖. สภ.สนามชัยเขต จำนวน ๒๐ คัน ๑๗. สภ.สาวชะโงก จำนวน ๕ คัน ๑๘. สภ.หนองแหน จำนวน ๖ คัน ๑๙. กก.สส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา จำนวน ๒๐ คัน

โดยแยกเป็นความผิดที่ทำการตรวจยึดดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงสภาพรถ ๑๕๖ คัน ๒. ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ๔๔ คัน ๓. ไม่พกพาสำเนาคู่มือรถ ๖๒ คัน ๔. อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วน ๓๕ คัน ๕. ไม่มีใบอนุญาตขับรถ ๔ คัน ๖. ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี – คัน ๗. ขับรถประมาทหวาดเสียว ๑ คัน ๘. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ จับกุมร้านจำหน่ายอะไหล่ อุปกรณ์ส่วนควบของรถไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจสอบ ๓๕ แห่ง ๙. ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ๑๒๘ ท่อ

ข้อหาและอัตราโทษสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้อง

๑. ขับรถประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.๔๓(๓),๑๕๗ อัตราโทษปรับสูงสุด ๑,๐๐๐ บาท

๒. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.๔๓ (๘),๑๕๗ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือนปรับสูงสุด ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. เปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ (ดัดแปลงสภาพรถ) ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ม.๑๔, ๖๐ อัตราโทษปรับสูงสุด ๒,๐๐๐ บาท

๔. ขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ม.๔๒, ๖๖ อัตราโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

ในส่วนของผู้ปกครองที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนออกมากระทำความผิด มีส่วนรับผิด ข้อหา บิดามารดาหรือผู้ปกครองสนับสนุนปล่อยปละละเลยให้เด็กหรือเยาวชนร่วมกลุ่ม ให้แข่งรถในทาง ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ข้อ ๒ อัตราโทษ

– ตักเตือนทำทัณฑ์บน หรือให้วางเงินประกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดอีก

– หากเด็กหรือเยาวชนกระทำผิดซ้ำอีก บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ต้องระวางจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และริบเงินประกัน

ในส่วนของร้านซ่อม หรือตกแต่งรถ จะมีส่วนรับผิดในข้อหา ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้การแข่งรถในทาง โดยการผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘

ข้อ ๓ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐ บาทบดทิ้งเลยเป็นอีกหนึ่งผลงานที่เป็นที่ชื่นชมของประชาชน เพราะปัญหาเหล่านี้ถูกมองข้ามและสร้างความไม่สงบสุขให้แก่ประชาชนอยู่ทุกวัน ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งหลายคนก็ชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และอยากให้ทำจริง จับจริงเช่นนี้ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก เรารักแปดริ้ว Welove8riew.com, ภจว.ฉะเชิงเทรา