กพท ออกประกาศห้ามเครื่องบินเข้าไทยต่ออีก 1เดือน - Thai Social

Post Top Ad

Saturday, 16 May 2020

กพท ออกประกาศห้ามเครื่องบินเข้าไทยต่ออีก 1เดือนตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการห้ามอากาศย านทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CO VID ภายในประเทศแรงยิ่งขึ้นและสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็ว โดยล่าสุดได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศย านทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลห้ามอากาศย านขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศย านในประเทศไทยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้นการบิน

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและคุม CO VID ติดต่อระหว่างประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ห้ามอากาศย านขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศย านในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันทื่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. 2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศย านขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิกประกาศจาก สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้

1 อากาศย านราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร State or Military aircraft

2 อากาศย านที่ขอลงฉุกเฉิน Emergency landing

3 อากาศย านที่ขอลงทางเทคนิค Technical landing โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

4 อากาศย านที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก CO VID Humanitarian aid medical and relief flight

5 อากาศย านที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา Repatriation 6 อากาศย านขนส่งสินค้า Cargo aircraft4.บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบการติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมาย เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548ทั้งนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศขย ายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าประเทศไทยฉบับที่ 5 ต่อเวลาออกไปอีก 1 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 63 เพื่อป้องกันการกลับมาของ CO VID

ขอบคุณ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย